Zaštita trudnice, odnosno žene koja je rodila ili koja doji dijete

23/2/2023
Koja su vaša prava?

Zakon o radu u čl. 31. propisuje zaštitu na način da trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete u smislu posebnog propisa, a koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac je dužan za vrijeme korištenja prava u skladu s posebnim propisom, ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova. Ako poslodavac nije u mogućnosti postupiti na ovaj način, radnica ima pravo na dopust u skladu s posebnim propisom.

Prestankom korištenja prava u skladu s posebnim propisom, prestaje dodatak ugovora te radnica nastavlja obavljati poslove na kojima je prethodno radila na temelju ugovora oradu. Dodatak ugovora o radu ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće radnice. U sporu između poslodavca i radnice samo je doktor_ica specijalist_kinja medicine rada nadležna ocijeniti jesu li poslovi na kojima radnica radi, odnosno drugi ponuđeni poslovi odgovarajući.

Najvažniji ‘posebni propis’ koji se ovdje spominje jest Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji definira i značenje pojmova trudne radnice, radnice koja je rodila ili koja doji. Također, taj Zakon u čl. 24. i 25. detaljnije razrađuje pravo na plaćeni dopust (za slučaj da su trudnica, majka i/ili dijete ugroženi, a poslodavac nije omogućio obavljanje drugih odgovarajućih poslova).

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.