Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu

27/9/2023
Koja su vaša prava?

Jedan od glavnih fokusa u nedavnim izmjenama Zakona o radu bilo je upravo propisivanje rada od kuće i rada na daljinu. Zakon ih u čl. 17. definira na sljedeći način:

●       Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik_ca ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika_ce i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

●       Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik_ca ugovaraju pravo radnika_ce da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika_ce, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu.

Obe vrste rada mogu se obavljati kao stalan, privremen ili povremen, ako, na prijedlog radnika_ce ili poslodavca, radnik_ca i poslodavac ugovore takvu vrstu rada. S obzirom da se radi o ponešto specifičnim načinima rada, zakonodavac je (u čl. 17. a) propisao i da ugovori oradu za takve načine rada trebaju imati specifičan sadržaj. 

Tako ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada (uz inače obvezan sadržaj) treba sadržavati i odredbe o:

1. organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu

2. načinu evidentiranja radnog vremena

3. sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi, te naknadi troškova u vezi s tim

4. naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku ako je rad ugovoren kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije.

5. načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju, jednako kao i za ostale zaposlene kod toga poslodavca

6. trajanju rada odnosno o načinu utvrđivanja trajanja takvog rada.

 

Ugovor o radu na daljinu (uz ostali inače obvezan sadržaj) treba sadržavati i:

2. podatak o pravu radnika da slobodno određuje gdje će obavljati rad

3. podatke koje treba sadržavati (i) ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, a koji su prethodno opisani pod točkama 1., 2., 5. i 6. (odnosno, podatke o organizaciji rada, načinu evidentiranja radnog vremena, načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje u odlučivanju i trajanju ovakvog načina rada). Primjenu točaka 3. i 4. ( sredstva rada i naknada troškova) moguće je, ali nije obavezno ugovoriti za rad na daljinu. 

Ono što Zakon dalje propisuje u čl. 17. c. su prava i obveze radnika_ca koje rade na izdvojenom mjestu rada, dakle od kuće ili u drugom prostoru slične namjene. Tako je propisano da je radnik_ca koja radi na izdvojenom mjestu rada dužna pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim propisima. Posebno je propisano da radnik_ca koja radi u prostoru poslodavca može, radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, zatražiti od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad na izdvojenom mjestu rada, i to u slučaju:

  1. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta
  2. trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine života
  3. pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu.

 

Radnik_ca koja je s poslodavcem ugovorila izmjenu ugovora o radu privremenog trajanja može zatražiti od poslodavca da prije isteka vremena na koji je sklopljen izmijenjeni ugovor o radu poslove ponovno obavlja u prostoru poslodavca. Ako poslodavac prihvati zahtjev radnika_ce za ponovnim obavljanjem posla u prostoru poslodavca prije isteka ugovorenog vremena, poslodavac i radnik_ca će ugovoriti rad u prostoru poslodavca. U oba slučaja (i kada traži odobrenje rada od kuće i kada traži povratak u ured) poslodavac zahtjev radnika_ce nije dužan prihvatiti, ali ga je dužan razmotriti, uzimajući u obzir potrebe radnika_ce i potrebe organizacije rada. Poslodavac je u slučaju odbijanja ili njegova usvajanja s odgodnim početkom primjene, dužan radniku_ci u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, dostaviti obrazloženi pisani odgovor.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.