Godišnj odmor

27/9/2023
Koja su vaša prava?

Zakon o radu propisuje da neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik_ca može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Napominjemo da Zakon o radu u čl. 83. određuje da ako radnik_ca koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik_ca i poslodavac drukčije ne dogovore (naravno, pod uvjetom da je radnik za tu godinu ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna). Radnik_ca koji je ostvario pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dijela godišnjeg odmora iz čl. 83. može taj dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Međutim, radnik_ca ne može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu dio godišnjeg odmora iz čl. 83. ako mu je bilo omogućeno korištenje toga odmora.

Nadalje, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog:

●       bolesti te

●       korištenja prava na rodiljni,

●       roditeljski i

●       posvojiteljski dopust te

●       dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,

 radnik_ca ima pravoiskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Iznimno od ove odredbe, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik_ca zbog:

●       korištenja prava na rodiljni,

●       roditeljski i

●       posvojiteljski dopust te

●       dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik_ca ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Prema mišljenju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i  socijalne politike, “kraj kalendarske godine u kojoj se radnik_ca vratio na rad” treba tumačiti kao kraj godine koja slijedi godini za koju je godišnji odmor stečen. Dakle, prema takvom tumačenju, ukoliko se radnica nakon korištenja prava na rodiljni/roditeljski dopust na rad vraća u 2023. godini, do kraja 2023. godine od “starog” godišnjeg odmora može koristiti samo onaj za 2022. godinu (jer je 2023. godina u tom slučaju godina koja slijedi 2022. godini, odnosno godini za koju taj godišnji odmor stečen). Ako radnica  ima i neiskorištenog godišnjeg odmora za 2021. godinu (te godine kojoj joj prethode),taj godišnji odmor više neće moći iskoristiti, on “propada”.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.