Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove

26/2/2023
Koja su vaša prava?

Zakonom o radu u čl.36. je određeno da radnica_k nakon isteka

- rodiljnog,

- roditeljskog,

- posvojiteljskog

- očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,

- dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete,

- dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te

- mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta

ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja tog prava.

Radnica_k, osim onoga koji koristi očinski dopust ili dopust koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust, u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, o namjeri povratka na rad mora poslodavca obavijestiti najmanje 30 dana prije.

Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova koje je radnica_k obavljala prije korištenja navedenih prava, poslodavac joj je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljala prije korištenja toga prava.

Radnik_ca koja se koristila nekim od navedenih prava, ima pravo na dodatno stručno osposobljavanje ako je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi imala pravo.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.