Otkaz ugovora o radu

28.2.2022

Jedan od načina prestanka radnog odnosa uređen Zakonom o radu je otkaz te je propisano da i poslodavac i radnica mogu otkazati ugovor o radu. Otkaz može biti redoviti i izvanredni, a mora biti u pisanom obliku i dostaviti se osobi kojoj se otkazuje. Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz.

Redoviti otkaz

O redovitom otkazu radi se kada poslodavac otkazuje ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ako za to ima opravdani razlog, u slučaju:

1. ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga - poslovno uvjetovani otkaz

Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnicu (ova odredba ne primjenjuje se ako poslodavac zapošljava manje od 20 radnika_ca). Poslodavac ne smije 6 mjeseci od dana dostave odluke o poslovno uvjetovanom otkazu, na istim poslovima zaposliti drugu radnicu. Ako u ovom roku nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radnici kojoj je otkazao ugovor na ovaj način.

2. ako radnica nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti - osobno uvjetovani otkaz

3. ako radnica krši obveze iz radnog odnosa - otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnice

Prije ovog načina otkazivanja, poslodavac je dužan radnicu pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati joj na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze (osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini). Isto tako, dužan je i omogućiti radnici da iznese svoju obranu (osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini).

4. ako radnica nije zadovoljila na probnom radu - otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu

S druge strane, radnica može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog.

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost predviđena ugovorom.

Izvanredni otkaz

O izvanrednom otkazu se radi kada poslodavac ili radnica imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, ali nemaju obvezu poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka. I to, samo u slučajevima kada zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji. Osoba koja izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od ugovorne stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza. Prije izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan omogućiti radnici da iznese svoju obranu (osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini).

Zakonom izrijekom propisani neopravdani razlozi za otkaz:

· privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede;

· podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu, odnosno obraćanje radnika nadležnim tijelima državne vlasti;

· obraćanje radnice zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državne vlasti.

Otpremnina

Radnica kojoj poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada (bez dana prekida radnog staža), osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće ostvarene u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća ostvarene u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.