Otkazni rok

15.2.2022

Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok u zakonom određenim slučajevima. Naime, otkazni rok postoji samo u slučaju prestanaka radnog odnosa redovitim otkazom ugovora o radu. Kod izvanrednog otkaza nema otkaznog roka, kao ni u slučaju kada se radnica i poslodavac sporazume oko dana prestanka radnog odnosa. S druge strane, radnica može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog.

Radnica za vrijeme otkaznog roka zadržava sva prava i obaveze iz radnog odnosa te ima pravo uz naknadu plaće biti odsutna s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja. Ako je radnica tijekom otkaznog roka oslobođena obveze rada, poslodavac je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radila do isteka otkaznoga roka.

Trajanje otkaznog roka

Najmanje trajanje otkaznog roka propisano je Zakonom o radu kako slijedi:

1) dva tjedna, ako je radnica u radnom odnosu kod istog poslodavca provela neprekidno manje od 1 godine;

2) mjesec dana, ako je radnica u radnom odnosu kod istog poslodavca provela neprekidno1 godinu;

3) mjesec dana i dva tjedna, ako je radnica u radnom odnosu kod istog poslodavca provela neprekidno 2 godine;

4) dva mjeseca, ako je radnica u radnom odnosu kod istog poslodavca provela neprekidno 5 godina;

5) dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnica u radnom odnosu kod istog poslodavca provela neprekidno 10 godina;

6) tri mjeseca, ako je radnica u radnom odnosu kod istog poslodavca provela neprekidno 20 godina;

7) otkazni rok radnici koja je kod poslodavca provela neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnica navršila 50 godina života, a za mjesec dana ako je navršila 55 godina života;

8) radnici kojoj se ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem) utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice navedenih trajanja

Ako radnica otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana ako ona za to ima osobito važan razlog. Odnosno, ako radnica ima za to osobito važan razlog trajanje otkaznog roka može se skratiti na najdulje mjesec dana. Je li nešto osobito važan razlog radnica treba dokazati te će se isto utvrditi u svakom konkretnom slučaju. Nadalje, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može se odrediti kraći otkazni rok za radnicu nego za poslodavca za slučaj kada radnica otkazuje ugovor o radu.

Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje 7 dana.

Kod određivanja navršenog radnog staža kod istog poslodavca uzima se neprekidno, a ne ukupno vrijeme provedeno u radnom odnosu. Npr. ako je radnica radila kod istog poslodavca na određeno od 1.6.2021. do 31.1.2022., a na neodređeno od 2.2.2022. do 1.12.2022. u tom slučaju došlo je do prekida radnog staža od jednog dana pa se period rada na određeno neće uzeti u obzir pri računanju trajanja otkaznog roka.

Tijek otkaznog roka

Otkazni rok počinje teći onog dana kad je poslodavac dostavio radnici odluku o redovitom otkazu i traje do zadnjeg dana određenog otkaznog roka te tim danom prestaje i radni odnos.

Otkazni rok ne teče za vrijeme:

·        trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada uskraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu;

·        privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti;

·        vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

U ovim slučajevima otkazni rok miruje te se radni odnos produžuje za onoliko vremena koliko su trajale navedene okolnosti zbog koji je došlo do prekida otkaznog roka. Npr. ako radnica zatrudni za vrijeme otkaznog roka on se prekida te će ponovo nastaviti teći nakon prestanka korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Zakon isto tako propisuje da otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (osim ako je poslodavac radnicu oslobodio obveze rada), međutim u tom slučaju će radni odnos svejedno prestati najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

Otkazni rok teče za vrijeme:

·        godišnjeg odmora;

·        plaćenog dopusta;

·        privremene nesposobnost za rad kada je radnica oslobođena obveze rada.

Međutim, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može biti određeno da otkazni rok ne teče ni u ovim slučajevima.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.