Rodiljni i očinski dopust

29.5.2023
  • Rodiljni dopust

Zaposlena ili samozaposlena trudnica odnosno zaposlena ili samozaposlena majka za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta ima pravo na rodiljni dopust. Rodiljni dopust u pravilu započinje 28 dana prije očekivanog termina poroda. Dan očekivanog termina poroda utvrđuje izabrani doktor ginekolog iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Iznimno, zaposlena ili samozaposlena trudnica, ovisno o stanju trudnoće i zdravstvenom stanju, može početi koristiti rodiljni dopust nešto ranije - 45 dana prije očekivanog termina poroda, što također utvrđuje izabrani doktor ginekolog. Rodiljni dopust traje od otvaranja (što je, u pravilu, 28 ili 45 dana prije očekivanog termina poroda) do navršenih 6 mjeseci života djeteta. Sastoji se od dva dijela – obveznog i dodatnog rodiljnog dopusta.

Obvezni dio rodiljnog dopusta traje do 70 dana nakon rođenja djeteta i koristi ga isključivo majka djeteta, no kako postoje životne situacije u kojima majka nije u mogućnosti skrbiti za dijete ovo pravo moći će biti preneseno i na druge osobe u skladu s čl. 22. ZRRP-a. Kao što nam sam njegov naziv govor, majka je obvezna koristiti obvezni rodiljni dopust (i nije slobodna npr. odlučiti se vratiti na posao 10 dana nakon poroda).

Nakon obveznog rodiljnog dopusta, slijedi dodatni rodiljni dopust koji mogu koristiti bilo majka, bilo otac djeteta. Iako ga u praksi još uvijek najčešće koriste majke, Zakon poznaje mogućnost da majke dodatni rodiljni dopust u cijelosti ili djelomično prenesu na oca. Ovaj dopust traje dok dijete ne navrši 6 mjeseci života.

Dodatni rodiljni dopust majka može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Zakon propisuje da majka ima pravo nakon navršenih šest mjeseci života djeteta koristiti rad s polovicom radnog vremena u onolikom trajanju koliko je to pravo koristila do navršenih šest mjeseci života djeteta, a najduže do navršenih devet mjeseci života djeteta. Navedeno se primjenjuje i u slučaju prijenosa prava korištenja dodatnog rodiljnog dopusta s majke na oca djeteta.

Ako je dijete prerano rođeno, rodiljni dopust produžuje se za onoliko dana za koliko je dijete prerano rođeno – no, u smislu Zakona preranim rođenjem smatra samo rođenje prije navršenog 37. tjedna, odnosno 259. dana trudnoće, u skladu s ocjenom nadležnog tijela HZZO-a na temelju vještačenja na osnovi medicinske dokumentacije. Dakle, ako je dijete rođeno npr. 10 dana prije očekivanog termina poroda, rodiljni dopust neće biti produžen.

Što se tiče novčane naknade za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta za roditelje koji ispunjavanju uvjet prethodnog osiguranja u trajanju od najmanje 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine ona se isplaćuje u „punom“ iznosu koji se računa na temelju prosjeka 6 zadnjih plaća koje su isplaćene u posljednjih 6 mjeseci bez limita. To znači da će roditelji primati naknadu za rodiljni dopust prema prosjeku svojih plaća – bez obzira koliko visoka ta plaća bila. 

Ako navedeni uvjet prethodnog osiguranja nije zadovoljen, zakon propisuje da roditelj ima pravo na (fiksnu) naknadu u visini od 125% proračunske osnovice odnosno 551,80 EUR/4.157,50 kuna.

  • Očinski dopust

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece:

- od 10 radnih dana za jedno dijete

- od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece.

Zaposleni otac koji namjerava koristiti pravo na očinski obvezan je najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda (ako pravo namjerava koristiti od dana rođenja djeteta) odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava pisano obavijestiti poslodavca o toj namjeri. Navedeno pravo može koristiti do navršenih šest mjeseci života djeteta (pod uvjetom da u isto vrijeme ne koristi jedno od prava propisanih ZRRP-om).

Pravo na očinski dopust je neprenosivo, a može se koristiti neovisno o radnopravnom statusu majke. 

Naknada za korištenje očinskog dopusta računa se na isti, prethodno opisani, način kao naknada za korištenja prava na rodiljni dopust.

Photo by Sandra Seitamaa on Unsplash

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.