Pravni okvir zaštite roditelja od diskriminacije - Zakon o radu i Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama,

16.6.2021

Uz Zakon o ravnopravnosti spolova, integralni dio sustava pravne zaštite trudnica i roditelja od diskriminacije predstavlja posebno poglavlje Zakona o radu, kojim se uvodi zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu te predviđa prekršajna odgovornost poslodavca za kršenje zabrane, uz zapriječene visoke novčane kazne. Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima, a suprotno postupanje predstavlja oblik najtežeg prekršaja poslodavca. Osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica, poslodavac ne smije tražiti nikakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži.

Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava. Osim što bi ovakvo postupanje predstavljalo najteži prekršaj poslodavca, takav otkaz bi bio ništetan ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje neke od navedenih okolnosti ili ako radnik/ca u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju neke od navedenih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.

Po proteku rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, radnik/ca koji su koristili neko od tih prava imaju pravo povratka na poslove na kojima su radili prije korištenja toga prava, u roku od mjesec dana od dana kada su poslodavca obavijestili o prestanku korištenja toga prava, a povreda ove odredbe predstavlja, također, najteži prekršaj poslodavca. Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova koje su radnik/ca obavljali prije korištenja prava, poslodavac im je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje su obavljali prije korištenja toga prava. Radnik/ca imaju pravo na dodatno stručno osposobljavanje ako je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada.

Pored navedenog, trudnice, roditelji s djetetom do tri godine života i samohrani roditelji s djetetom do šest godina života uživaju dodatnu zaštitu u odnosu na prekovremeni radi i rad u nejednakom rasporedu radnog vremena. Oni mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, dok prekovremeno mogu raditi samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Rodiljna i roditeljska prava radnica/ka tijekom radnog odnosa uređena su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, temeljem kojeg zaposleni ili samozaposleni roditelji imaju pravo na rodiljni dopust, roditeljski dopust, rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta, stanku za dojenje djeteta, dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete, slobodan radni dan za prenatalni pregled, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta. Načinom ostvarenja ovih prava i visinom naknada detaljnije ćemo se baviti u sljedećem članku.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.