Pravilnik o radu

23.5.2022

Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnica_ka dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike_ce zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti i za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika_ca. O donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim zakonom. Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima. U pravilniku se mora naznačiti dan stupanja na snagu, a ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave. Nadležni ministar propisuje način objave pravilnika.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika_cu najpovoljnije pravo ako zakonom nije drukčije određeno.

S obzirom na to da je pravilnik o radu dokument kojim se uređuju važni segmenti radnog odnosa bilo bi dobro da se obveza donošenja propiše za sve poslodavce bez obzira na broj zaposlenih radnica_ka. U praksi se kao dodatan problem javlja da radnici_ce često nisu upoznati s odredbama pravilnika o radu, a neki čak ni ne znaju da li isti uopće postoji niti su ga ikada vidjeli unatoč tome što je poslodavac dužan omogućiti im da se upoznaju s propisima u vezi s radnim odnosima, a pravilnik na prikladan način učiniti dostupnim. Zato je potrebno jasnije propisati načine na koje će se pravilnici učiniti dostupnim (npr. slanjem e-mailom ili uručenjem primjerka pri sklapanju ugovora).

Nadalje, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva i zaštite od diskriminacije treba urediti posebnim pravilnikom, a zakonodavac mora propisati minimalne standarde zaštite i provođenja postupaka. Naime, iskustva pokazuju da poslodavci ne provode ili pak ne znaju ili nekvalitetno vode postupak za zaštitu dostojanstva, te da ishodi nisu zadovoljavajući. Navedenim posebnim pravilnikom trebala bi biti uređena i područja zaštite od mobbinga, ali i pitanja koja se tiču usklađivanja privatnog i poslovnog života odnosno svih aspekata rodne ravnopravnosti. Međutim, kako se poslodavcima ne bi ostavila sloboda da navedena područja propisuju kako žele, potrebno je Zakonom propisati postupak zaštite kao i prava radnica_ka koja se pravilnikom mogu dalje razraditi.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.